Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Iedere ondernemer of elk bedrijf kan volkomen onbedoeld schade veroorzaken bij derden, zoals consumenten, werknemers en leveranciers. De schadeclaim waarmee u dan geconfronteerd wordt, kan in de miljoenen lopen. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, kortweg AVB, verzekert u de financiële gevolgen van schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Een AVB, is een echte basisverzekering die bij geen enkele onderneming mag ontbreken. U kunt kiezen voor een wereldwijde dekking en voor de mogelijkheid aanspraken uit het verleden te beschermen. Ook kunnen rechtsbijstand en kosten voor maatregelen om direct dreigend gevaar af te wenden verzekerd worden. Ten slotte kan de verzekering het brandregres dekken. De premie van een AVB is over het algemeen zeer betaalbaar.

U kunt kiezen voor een standaard AVB, maar er zijn ook verzekeringen die met specifieke risicogroepen rekening houden:
  • Detailhandel, horeca en ambachten
  • Eigenaren en/of exploitanten van gebouwen
  • Vereniging van eigenaren van gebouwen
  • Sport- en ontspanningsvereniging

Naast de AVB zijn er nog andere aansprakelijkheidsverzekeringen:
 

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering


Als uw werknemer schade oploopt door gebruik van een motorrijtuig in verband met zijn werk, kan hij u daarvoor aansprakelijk stellen. Als uw medewerkers voor u vaak onderweg zijn, is een WEGAM (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) daarom van groot belang. Deze verzekering dekt schade aan bestuurders van motorrijtuigen als u als werkgever daarvoor aansprakelijk gesteld wordt. Deze schade wordt niet door een andere verzekering vergoed. Een AVB bijvoorbeeld sluit schade door motorrijtuigen uit. De Aansprakelijkheidsverzekering van het Motorrijtuig (WAM) biedt geen dekking voor schade aan bestuurders. Ook een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) geeft onvoldoende zekerheid, omdat de schade niet vergoed wordt als de werkgever aansprakelijk is. Bovendien hebben leaseauto’s en huurauto’s meestal geen SVI. En op vorkheftrucks, werkmaterieel, landbouwwerktuigen, bromfietsen, scooters en motorrijwielen is geen SVI te verkrijgen.

Ook voor andere specifieke risico’s kan een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden (denk bijvoorbeeld aan schade ontstaan door asbest).
 

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering


Als u beroepsvervoerder bent, loopt u het risico dat de door u vervoerde spullen beschadigd of verloren raken of gestolen worden. Met een standaarddekking verzekert u beschadiging of verlies van de lading. Maar u kunt de verzekering ook uitbreiden. Zo is er een dekking voor als de lading schade oploopt door anderen dan uzelf. Ook kunt u de verzekering uitbreiden met een dekking voor het niet (kunnen) innen van rembours en met een scheepvaartdekking voor Europa.
 

Productaansprakelijkheidsverzekering


Als het product dat u verkoopt schade toebrengt aan anderen, kunt u daarvoor als ondernemer aansprakelijk gesteld worden. Een productaansprakelijkheidsverzekering is in dat geval een oplossing en absoluut aan te raden als u uw producten afzet in landen met een claimcultuur zoals Amerika. Een claim kan dan in de miljoenen lopen.

Er zijn verschillende productaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld. Zowel schade van vóór de ingangsdatum van de polis als schade tijdens de looptijd van de verzekering kan afgedekt worden. Ook schade die pas na afloop van de polis aan het licht komt, kunt u verzekeren. Omdat u vaak moet kiezen voor een zeer hoog verzekerd bedrag, zijn de premies van een productaansprakelijkheidverzekering aanzienlijk. U doet er goed aan na te gaan óf u deze verzekering nodig heeft en welke polis voor u de beste is.
 

Milieuaansprakelijkheidsverzekering


U kunt als ondernemer aansprakelijk gesteld worden voor milieuschades die ontstaan zijn door uw bedrijf. Als het gaat om plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen, worden de kosten waarmee u te maken krijgt, vaak wel afgedekt door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Voor geleidelijk ontstane milieuschades biedt deze verzekering echter geen dekking. Om helemaal zeker te zijn dat u de kosten kunt betalen als u aansprakelijk gesteld wordt voor milieuschade, biedt de milieuaansprakelijkheidsverzekering uitkomst.

Nederlandse verzekeraars hebben gezamenlijk het Milieu Aansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband (MAS) opgezet. Deze MAS-pool richt zich op het MKB, de industrie, de agrarische sector en de (semi-)overheid. Milieuschades die het gevolg zijn van bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen zijn uitgesloten van verzekering. De verzekering dekt bovendien alleen de milieuschades die binnen de verzekeringsduur vallen, de claim moet dus in deze periode zijn ingediend. Verontreinigingen die ontstaan zijn voor de ingangsdatum van de polis of na beëindiging, zijn niet verzekerd. Voordat u de verzekering kunt afsluiten zal er daarom doorgaans een inspectie plaatsvinden om vast te stellen of er al sprake is van verontreiniging. Op basis van een bedrijfsanalyse wordt het risico van milieuaansprakelijkheid voor uw organisatie in kaart gebracht, waarna de premie kan worden vastgesteld.
 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering


Als u een vrije beroepsbeoefenaar bent, wordt u ingezet als deskundige die specifieke problemen op kan lossen. Natuurlijk gaat dat vrijwel altijd goed. Toch kan door een vergissing, onachtzaamheid of een onjuist advies van uw kant, uw opdrachtgever schade lijden. Voor zover er sprake is van schade aan personen of zaken, kunt u terugvallen op uw AVB. Maar als uw fout vermogensschade tot gevolg heeft, is dat niet gedekt onder de AVB. U heeft dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig, die dekking biedt tegen schade uit beroepsfouten. Voorwaarde is wel dat de beroepsfout gemaakt is binnen de grenzen van het beroep waarvoor de verzekering geldt. Extra voordeel is dat deze verzekering ook recht geeft op juridische bijstand die nodig kan zijn bij al dan niet terechte aanspraken van derden.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere doelgroep gelijk is, zijn er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld voor diverse beroepen. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Bij bepaalde beroepsgroepen is zelfs sprake van een verzekeringsplicht met een bepaald minimum verzekerd bedrag.