Privacy statement Van der Geest Verzekeringen

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Van der Geest Verzekeringen heeft haar privacy statement daarop aangepast.
 
 
 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Van der Geest Verzekeringen gebruikt persoonsgegevens voor een verantwoorde uitoefening van het verzekeringsbedrijf als assurantietussenpersoon. Als u een verzekering of een andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst namelijk niet tot stand komen. Wij gebruiken uw gegevens om de verzekeringsovereenkomst af te sluiten en uit te voeren. Wij gebruiken ze ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om schades te kunnen behandelen en voor communicatiedoeleinden die voortvloeien uit onze zorgplicht.
 

Wat zijn persoonsgegevens die Van der Geest Verzekeringen verwerkt:

De AVG verstaat onder persoonsgegevens alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk (levend) persoon.
 • ​contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres(sen);
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 •   gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (indien voor de aanvraag relevant);
 •   gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien voor de aanvraag relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • (overige gegevens). 
   

Verwerkersdoeleinden:

 • het aanvragen van verzekeringsovereenkomsten voor potentiële en bestaande klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het behandelen van schades;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;
 • het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een
 • (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie naar onze relaties.
 • [overige doelstellingen]. 
 

Verstrekken wij de gegevens ook aan anderen?

Wij verstrekken (een groot deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals verzekeraars,
expertisebedrijven, schadebehandelaars, postbedrijven, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken als assurantietussenpersoon en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.
 

Overeenkomsten met derden

Met andere partijen aan wie wij voor het aangaan, uitvoeren en beheren van de verzekeringsovereenkomst persoonsgegevens verstrekken, maken wij in verwerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens, bijv. gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en uitsluitend indien noodzakelijk voor onze dienstverlening om de belangen van onze relaties zo goed mogelijk en op een verantwoorde wijze te behartigen.
Strafrechtelijke gegevens verwerken wij uitsluitend indien dit door een verzekeringsmaatschappij gevraagd wordt en noodzakelijk is voor hierboven genoemde doeleinden.
 

Samenwerking met VCN Connect B.V.

Van der Geest Verzekeringen heeft een samenwerkingsovereenkomst met VCN Connect B.V.. VCN Connect B.V. is een volmacht verzekeringsbedrijf dat volmachten heeft van grote verzekeraars om namens hen zelfstandig verzekeringen af te sluiten en schades in behandeling te nemen. Wij delen persoonsgegevens met VCN Connect B.V., die nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomsten als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst met VCN Connect B.V..
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als u gegevens heeft verstrekt voor een offerte, bewaren wij die zes maanden. De gegevens die wij nodig hebben om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren bewaren wij na het einde van de overeenkomst nog maximaal zeven jaar.
 

Uw rechten

Als consument heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of (deels) te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie.
 

Wilt u hiervan gebruikmaken?

Stuur dan een verzoek naar Van der Geest Verzekeringen, Gieterij 56, 2211 ZD  Noordwijkerhout . Of mail dit naar:  info@vandergeestverzekeringen.nl. Stuurt u dan een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart, om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen de Wettelijke termijn van vier weken na ontvangst van het verzoek.
 

Vindt u dat Van der Geest Verzekeringen de privacywetgeving niet goed naleeft?

Dan vragen wij u contact met ons op te nemen om uw verbetersuggesties met ons te bespreken.
U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).